sac
1. [ noun ] (botany) a case or sheath especially a pollen sac or moss capsule
Synonyms: theca
Related terms: covering
2. [ noun ] an enclosed space
Synonyms: pocket sack pouch
Examples:

"the trapped miners found a pocket of air"

Related terms: cavity
3. [ noun ] a member of the Algonquian people living in Wisconsin the Fox River valley and the shores of Green Bay
Synonyms: Sauk
Related terms: Algonquian black_hawk keokuk
4. [ noun ] (anatomy,zoology) a structure resembling a bag in an animal
Related terms: cavity alveolus chorion allantois yolk_sac coelenteron air_sac air_sac bursa saccule bladder acinus cisterna air_bladder pouch vesicle amnion pericardial_sac yolk_sac
Similar spelling:   Sack
  sacco
  Sacks
  saucy
  sauce
  Sacha
  Sax
  sacque
  sag
  Sak
  sas
  ssa
  sash
  Saxe
  Sauk
  Saek
  Saez
  saga
  sage
  sago
  sake
  Saiz
  saki
  Saks
  sass
  Sais
  Saiki
  Sasha
  Sasso
  Sakai
  sassy
  Sasse
  Sawka
  saiga