sax
1. [ noun ] (work) a Belgian maker of musical instruments who invented the saxophone (1814-1894)
Synonyms: adolphe_sax
Related terms: maker
2. [ noun ] Last name, frequency rank in the U.S. is 18457
3. [ noun ] (music) a single-reed woodwind with a conical bore
Synonyms: saxophone
Related terms: single-reed_instrument
Similar spelling:   Saxe
  sac
  sag
  Sak
  sas
  ssa
  Sais
  sack
  sass
  sash
  Saek
  Saks
  saki
  sake
  Saez
  Sauk
  Saiz
  saga
  sage
  sago
  Sacha
  Sacks
  Sawka
  sassy
  Saiki
  sauce
  Sacco
  saucy
  Sasha
  Sasse
  Sasso
  saiga
  Sakai