sago
1. [ noun ] (chemistry) powdery starch from certain sago palms; used in Asia as a food thickener and textile stiffener
Related terms: starch pearl_sago
Similar spelling:   sag
  Sasso
  saiga
  sacco
  sac
  sax
  sas
  Sak
  say-so
  Sack
  Saek
  Saez
  saga
  sage
  Sais
  sake
  saki
  Saks
  sash
  Sass
  Sauk
  Saxe
  Seago
  Saiz
  ssa