sash
1. [ noun ] a framework that holds the panes of a window in the window frame
Synonyms: window_sash
Related terms: framework casement window
2. [ noun ] (clothing) a band of material around the waist that strengthens a skirt or trousers
Synonyms: cincture waistband waistcloth girdle
Related terms: band cummerbund
Similar spelling:   Sasha
  sas
  sashay
  sass
  Saks
  Sais
  Sacks
  sassy
  Sasso
  Sasse
  Sacha
  sac
  sax
  Sak
  sag
  Sayegh
  Saechao
  Sack
  Saek
  Saez
  saga
  saki
  sago
  Saiz
  sake
  Sauk
  Saxe
  ssa
  Sage
  swash