parosamia
1. [ noun ] a disorder in the sense of smell
Synonyms: ofactory_impairment dysosmia
Related terms: disorder