ofactory_impairment
1. [ noun ] a disorder in the sense of smell
Synonyms: parosamia dysosmia
Related terms: disorder