dysosmia
1. [ noun ] a disorder in the sense of smell
Synonyms: parosamia ofactory_impairment
Related terms: disorder