order_actinomyxidia
1. [ noun ] (biology,zoology) parasites of worms
Synonyms: Actinomyxidia
Related terms: animal_order Cnidosporidia actinomyxidian
Similar spelling:   order_Actinomycetales
  order_Actiniaria
  order_Anacanthini
  order_Spatangoida
  order_Perciformes