actinomyxidia
1. [ noun ] (biology,zoology) parasites of worms
Synonyms: order_Actinomyxidia
Related terms: animal_order Cnidosporidia actinomyxidian
Similar spelling:   actinomyxidian
  actinomycetal
  actinometrical
  Actinidiaceae
  actinomycin
  actinomyces
  actinometry
  Actinomeris
  Actinomycetales
  actinomycete
  actinometric
  actinomycetaceae
  Actinomycetacaea
  acetonemia
  actinomycotic
  actinomycosis
  actinomorphic
  Actinidia_arguta
  actinolite
  actinomycetous
  actinometer