actinomyxidian
1. [ noun ] (biology) parasites of worms
Related terms: sporozoan Actinomyxidia
Similar spelling:   Actinomyxidia
  actinomycin
  actinometrical
  actinomyces
  actinometry
  Actinomeris
  actinomycete
  Actinomycetacaea
  actinometric
  actinomycotic
  actinomycosis
  actinomycetal
  actinomorphic
  actinomycetous
  Actinidiaceae