nitrous_bacterium
1. [ noun ] (biology) any of the nitrobacteria that oxidize ammonia into nitrites
Synonyms: nitrite_bacterium
Related terms: nitrobacterium
Similar spelling:   nitrous_bacteria
  nitric_bacterium
  nitrosobacteria
  nitric_bacteria