family_sapotaceae
1. [ noun ] (biology,botany) tropical trees or shrubs with milky juice and often edible fleshy fruit
Synonyms: sapodilla_family Sapotaceae
Related terms: dicot_family Ebenales Palaquium Calocarpum Bumelia Manilkara Chrysophyllum Payena Pouteria Achras
Similar spelling:   family_Santalaceae
  family_Sapindaceae
  family_Salicaceae
  family_Cephalotaceae
  family_Saururaceae
  family_Secotiaceae
  family_Hostaceae
  family_Gnetaceae
  family_Salviniaceae
  family_Cactaceae
  family_Cordaitaceae
  family_Cistaceae
  family_Staphylaceae
  family_Isoetaceae
  family_Equisetaceae
  family_Asteraceae
  family_Solanaceae
  family_Acanthaceae
  family_Geastraceae
  family_Clethraceae
  family_Clathraceae
  family_Zosteraceae
  family_Connaraceae
  family_Spirillaceae
  family_Sphaeriaceae
  family_Cecropiaceae
  family_Gentianaceae
  family_Cladoniaceae
  family_Juglandaceae
  family_Combretaceae
  family_Clavariaceae
  family_Corylaceae
  family_Xyridaceae
  family_Cyperaceae
  family_Clusiaceae
  family_Cycadaceae
  family_Caricaceae
  family_Azollaceae
  family_Caryocaraceae
  family_Cannabidaceae
  family_Asphodelaceae
  family_Simaroubaceae
  family_Capparidaceae
  family_Campanulaceae
  family_Sparganiaceae
  family_Casuarinaceae
  family_Schizophyceae
  family_Juncaginaceae
  family_Aceraceae
  family_Agavaceae
  family_Zamiaceae
  family_Juncaceae
  family_Usneaceae
  family_Aizoaceae
  family_Ochnaceae
  family_Crassulaceae
  family_Cracidae
  family_Cornaceae
  family_Cannaceae
  family_Characeae
  family_Celastraceae
  family_Cunoniaceae
  family_Geraniaceae
  family_Ginkgoaceae
  family_Coprinaceae
  family_Agaricaceae
  family_Canellaceae
  family_Euglenaceae
  family_Carpinaceae
  family_Graminaceae
  family_Osmundaceae
  family_Xylariaceae
  family_Oxalidaceae
  family_Scarabaeidae
  family_Astacidae
  family_Sphecidae
  family_Soricidae
  family_Chytridiaceae
  family_Scincidae
  family_Cucurbitaceae
  family_Zygnemataceae
  family_Acaridae
  family_Sagittariidae
  family_Sciaenidae
  family_Compositae
  family_Spalacidae
  family_Centrarchidae
  family_Salmonidae
  family_Sciaridae
  family_Coraciidae
  family_Cyatheaceae
  family_Stichaeidae
  family_Styracaceae
  family_Cracticidae
  family_Asparagaceae
  family_Sepiidae
  family_Colchicaceae
  family_Soleidae
  family_Sparidae
  family_Stizidae
  family_Aspleniaceae
  family_Capsidae
  family_Sittidae
  family_Sialidae
  family_goodeniaceae
  family_Scaridae
  family_Gesneriaceae
  family_Cupressaceae
  family_Salpidae
  family_Actinidiaceae
  family_Cyrilliaceae
  family_Crotalidae
  family_Symplocaceae
  family_Schizaeaceae
  family_Stromateidae
  family_Geoglossaceae
  family_salvadoraceae
  family_Accipitridae
  family_satyridae
  family_Saxifragaceae
  family_Syngnathidae
  family_Scorpaenidae
  family_Zapodidae
  family_Cottidae
  family_Scolopacidae
  family_Acrididae
  family_Oestridae
  family_Sciuridae
  family_Saturniidae
  family_Sarcoptidae
  family_Cathartidae
  family_Ostraciidae
  family_Aquifoliaceae
  family_Zingiberaceae
  family_Sulidae
  family_Strombidae
  family_Gigartinaceae
  family_Squillidae
  family_Spirulidae
  family_Sphyrnidae
  family_Sphingidae
  family_Chlamydiaceae
  family_Simuliidae
  family_Serranidae
  family_Commelinaceae
  family_Scolytidae
  family_Cymatiidae
  family_Scombridae
  family_Ostreidae
  family_Icteridae
  family_Gramineae
  family_Salamandridae
  family_Cyclopteridae
  family_Exocoetidae
  family_Staphylinidae