family_leiopelmatidae
1. [ noun ] (biology,zoology) primitive New Zealand frogs
Synonyms: Liopelmidae family_Liopelmidae Leiopelmatidae
Related terms: amphibian_family Salientia Leiopelma
Similar spelling:   family_Liopelmidae
  family_Lepismatidae
  family_Helodermatidae
  family_Leptodactylidae
  family_Lasiocampidae
  family_Loxomataceae
  family_Elephantidae
  family_Helotiaceae
  family_Lanthanotidae
  family_Lepisosteidae
  family_Leitneriaceae
  family_Aleyrodidae
  family_Lymantriidae
  family_Latimeridae
  family_Laricariidae
  family_Lobeliaceae
  family_Lentibulariaceae
  family_Lecanoraceae
  family_Hylobatidae
  family_Lecythidaceae
  family_Lycoperdaceae
  family_Lycopodiaceae
  family_Lepiotaceae
  family_Liparididae
  family_Ailuropodidae