family_lepismatidae
1. [ noun ] (biology,zoology) firebrats
Synonyms: Lepismatidae
Related terms: arthropod_family Thysanura Thermobia Lepisma
Similar spelling:   family_Lepisosteidae
  family_Leiopelmatidae
  family_Lepadidae
  family_Leporidae
  family_Lymantriidae
  family_Lygaeidae
  family_Luvaridae
  family_Lucanidae
  family_Lemuridae
  family_Lorisidae
  family_Elephantidae
  family_Lobotidae
  family_Limacidae
  family_Liparidae
  family_Lampridae
  family_Lanthanotidae
  family_Lutjanidae
  family_Lepiotaceae
  family_Liopelmidae
  family_Liparididae
  family_Alismataceae
  family_Hylobatidae
  family_Laricariidae
  family_Limulidae
  family_Helodermatidae
  family_Lophiidae
  family_Lycosidae
  family_Lasiocampidae
  family_Littorinidae
  family_Alopiidae
  family_Leguminosae
  family_Loxomataceae
  family_Laminariaceae
  family_Haliotidae
  family_Halictidae
  family_Aulostomidae
  family_Leitneriaceae
  family_Lamiaceae
  family_Aleyrodidae
  family_Lecythidaceae
  family_Liliaceae
  family_Loasaceae
  family_Lauraceae
  family_Latimeridae
  family_Lythraceae
  family_Lampyridae
  family_Lennoaceae
  family_Leptodactylidae
  family_Lacertidae
  family_Lithodidae
  family_Lobeliaceae
  family_Locustidae
  family_Loganiaceae
  family_Eleotridae
  family_Elateridae
  family_Lycaenidae
  family_Lecanoraceae
  family_Lemnaceae
  family_Loranthaceae