qiangic
1. [ noun ] (linguistics) the Tibeto-Burman language spoken in Sichuan
Synonyms: Qiang
Related terms: Tibeto-Burman