qiang
1. [ noun ] (linguistics) the Tibeto-Burman language spoken in Sichuan
Synonyms: Qiangic
Related terms: Tibeto-Burman
Similar spelling:   qing