paralysis
1. [ noun ] (medicine,pathology) loss of the ability to move a body part
Synonyms: palsy
Related terms: dysfunction alalia quadriplegia paresis cystoplegia hemiplegia akinesis diplegia erb's_palsy monoplegia ophthalmoplegia paraplegia palsy
Similar spelling:   paralyse
  paralogism
  Parrales
  paralyze
  paralyzed
  paralegal
  Paralichthys