monoplegia
1. [ noun ] (medicine,pathology) paralysis of a single limb
Related terms: paralysis
Similar spelling:   monoplane
  monoploid
  monovalent
  monoblast