odontalgia
1. [ noun ] (medicine) an ache localized in or around a tooth
Synonyms: toothache
Related terms: ache aerodontalgia
Similar spelling:   odontiasis
  Odontaspis
  Odonata