nephroptosis
1. [ noun ] (medicine) prolapse of the kidney
Synonyms: nephroptosia
Related terms: prolapse
Similar spelling:   nephroptosia
  Nephropsidae
  nephropathy