native_fuchsia
1. [ noun ] (botany) erect deciduous shrub or tree to 10 feet with maroon-flushed flowers; New Zealand
Synonyms: tree_fuchsia Fuchsia_excorticata konini
Related terms: fuchsia
Similar spelling:   native_peach
  native_beech
  native_pear
  native_bear