konini
1. [ noun ] (botany) erect deciduous shrub or tree to 10 feet with maroon-flushed flowers; New Zealand
Synonyms: native_fuchsia Fuchsia_excorticata tree_fuchsia
Related terms: fuchsia
Similar spelling:   koinonia
  Kohnen
  Koenen
  Konen