moirae
1. [ noun ] (Greek mythology,religion) the 3 goddesses of fate or destiny; identified with the Roman Parcae and similar to the Norse Norns
Synonyms: Moirai
Related terms: Greek_deity Atropos Lachesis Clotho
Similar spelling:   Moira
  Moir
  Mora
  more
  Moura
  moire
  Morre
  Morra
  moore
  Morey
  Moree
  Morea
  Moreau
  Mohria
  Moirai
  Mor
  mohair
  Moriah
  Mowrey
  Mori
  moro
  moor
  Mohr
  moray
  Morro
  mower
  Mowry
  Mohar
  Moyer
  Morrow