greek_deity
1. [ noun ] (Greek mythology,religion) a deity worshipped by the ancient Greeks
Related terms: deity Nemesis Muse Apollo Olympian silenus Chaos Aphrodite Ares Eris Artemis Boreas Aeolus Hymen Clotho Demeter Dionysus Doris Erebus Eros Gaea Helios Hephaestus Hermes Hera Hestia Minos Ate Ariadne hebe hermaphroditus Lachesis Atropos Momus hecate Moirai Nereus Nike Ouranos Pan Pasiphae Pontus Poseidon Proteus Persephone Phaethon Pluto Pythia Rhadamnathus Selene Eos Titan Titaness Triton Tyche Zephyr Zeus grace thanatos nyx Athena Aether satyr hygeia Graces
Similar spelling:   greek_drachma