millais
1. [ noun ] (fine art) English Pre-Raphaelite painter (1829-1896)
Synonyms: sir_john_everett_millais
Related terms: Pre-Raphaelite
Similar spelling:   Millis
  Milissa
  Milos
  mills
  Milks
  Miles
  Milici
  Mieles
  Mileski
  mileage
  milk
  Milhous
  Milewski
  Milwaukee
  milky
  Milhouse
  milch