immolation
1. [ noun ] (religion) to kill as a sacrifice by fire
Related terms: sacrifice
2. [ noun ] (religion) killing as a sacrificial act
Related terms: killing sacrifice immolate
Similar spelling:   immolate