iapetus
1. [ noun ] (Greek mythology) the Titan who was father of Atlas and Epimetheus and Prometheus in ancient mythology
Related terms: Titan Greek_mythology