greek_mythology
1. [ noun ] (Greek mythology,classical mythology) the mythology of the ancient Greeks
Related terms: classical_mythology Nemesis Prometheus Pandora's_box Temple_of_Apollo Augean_stables Elysium Colchis Parnassus Acheron Cocytus Lethe Charybdis Demeter Cyclops Scylla Cerberus Charon Chimera Circe Gorgon Harpy Hydra Perseus Medusa Stheno Minotaur Euryale Eros Daedalus Bellerophon Pegasus Python Sphinx Typhoeus Typhon Adonis Hesperides Hyades Pleiades Sterope water_nymph Daphne naiad Nereid Thetis Oceanid Ares Eris Artemis Boreas Athena Chaos Cronus Epimetheus Dionysus Doris Erebus Narcissus Damon_and_Pythias Theseus Tantalus Helios Icarus Hephaestus Hermes Io Hestia Hymen Hyperion Calliope Clio Erato Euterpe Melpomene Polyhymnia Terpsichore Thalia Urania nyx Nereus Nike Ouranos Pan Pasiphae Pontus Poseidon Proteus Persephone Procrustes Phaethon Pluto Pythia Rhadamnathus Selene Eos Eurydice Orion Orpheus Titan Titaness Triton Tyche Zephyr Zeus Oceanus Cocus Crius Iapetus Atlas Gaea Nemean_lion Thea Themis Mnemosyne Phoebe Tethys Psyche Pandora Argonaut Jason Medea Odysseus Penelope Argus Styx Agamemnon Cassandra Antigone Electra Laocoon Myrmidon Oedipus Tiresias Hector Helen Leda Amazon maenad bacchant bacchante demogorgon calypso dardanus geryon grace aglaia euphrosyne thalia hyperborean hypnos patroclus sarpedon echo oread oceanid hero leander galatea thanatos dionysian hebe hecate hermaphroditus hygeia laertes menelaus clytemnestra aegisthus orestes creon jocasta laius Priam Pygmalion alcyone stentor nestor philemon ichor Trojan_War