goddammit
1. [ interjection ] interjection, expressing anger
Synonyms: hell goddamn goddamit Krist dammit sonuvabitch
Similar spelling:   goddamit
  godmother
  goddamned