goddamit
1. [ interjection ] interjection, expressing anger
Synonyms: hell goddamn goddammit Krist dammit sonuvabitch
Similar spelling:   goddammit
  godmother
  goddamned
  good_and