giant_armadillo
1. [ noun ] (zoology) about three feet long exclusive of tail
Synonyms: tatu Priodontes_giganteus tatou
Related terms: armadillo