tatu
1. [ noun ] (zoology) about three feet long exclusive of tail
Synonyms: tatou Priodontes_giganteus giant_armadillo
Related terms: armadillo
Similar spelling:   tat
  taut
  Tait
  tatty
  tatou
  Taitt
  Taite
  tattoo
  tad
  tatouay
  tati
  tate
  Tada