family_pontederiaceae
1. [ noun ] (biology,botany) aquatic or bog plants
Synonyms: pickerelweed_family Pontederiaceae
Related terms: monocot_family Xyridales Eichhornia Heteranthera Pontederia
Similar spelling:   family_Pteridaceae
  family_Parkeriaceae
  family_Pedaliaceae
  family_Parmeliaceae
  family_Hypericaceae
  family_Primulaceae
  family_Berberidaceae
  family_Blastodiaceae
  family_Valerianaceae
  family_Polypodiaceae
  family_Polyangiaceae
  family_Papaveraceae
  family_Polyporaceae
  family_Polygalaceae
  family_Fouquieriaceae
  family_Pertusariaceae
  family_Bromeliaceae
  family_Pucciniaceae
  family_Podocarpaceae
  family_portulacaceae
  family_Fumariaceae
  family_Avicenniaceae
  family_Volvariaceae
  family_Vittariaceae
  family_Epacridaceae
  family_Plantaginaceae
  family_Physeteridae
  family_Bacteroidaceae
  family_Verbenaceae
  family_Blechnaceae
  family_Burseraceae
  family_Platanaceae
  family_Ephedraceae
  family_Psilotaceae
  family_Polypedatidae
  family_Pandanaceae
  family_Pediculidae
  family_Polynemidae
  family_Ephemeridae
  family_Euphorbiaceae
  family_Palinuridae
  family_Potamogetonaceae
  family_Pomatomidae
  family_Pempheridae
  family_Poeciliidae
  family_Plataleidae
  family_Peramelidae
  family_Peronosporaceae
  family_Phoeniculidae
  family_Flacourtiaceae
  family_Ophiodontidae
  family_Psilophytaceae
  family_Phytolaccaceae
  family_Passifloraceae
  family_Plumbaginaceae
  family_Podicipedidae
  family_Polyodontidae
  family_Pomacentridae
  family_Bennettitaceae
  family_Pseudomonodaceae
  family_Pteroclididae
  family_Polygonaceae
  family_Phasmatidae
  family_Pelobatidae
  family_Burmanniaceae
  family_Polemoniaceae
  family_Peripatidae
  family_Hipposideridae
  family_Pterodactylidae
  family_Phthiriidae