family_ichneumonidae
1. [ noun ] (biology,zoology) ichneumon flies
Synonyms: Ichneumonidae
Related terms: arthropod_family Hymenoptera ichneumon_fly
Similar spelling:   family_Gekkonidae
  family_Chamaeleonidae
  family_Coregonidae
  family_Ciconiidae
  family_Salmonidae
  family_Chamaeleontidae
  family_Columbidae
  family_Serranidae
  family_Sciaenidae
  family_Iguanodontidae
  family_Gempylidae
  family_Coccinellidae
  family_Ichthyosauridae
  family_Echeneididae
  family_Cricetidae
  family_Characinidae
  family_Chimaeridae
  family_Kasuwonidae
  family_Capitonidae
  family_Ctenizidae
  family_Crangonidae
  family_Cicindelidae
  family_Curculionidae
  family_Struthionidae
  family_Coerebidae
  family_Gerrididae
  family_Jungermanniaceae
  family_Aegypiidae
  family_Characidae
  family_Cercopidae
  family_Ceratopogonidae
  family_Chironomidae
  family_Chrysopidae
  family_Chelydridae
  family_Cetorhinidae
  family_Chalcididae
  family_Gelechiidae
  family_Geometridae
  family_Glareolidae
  family_Caeciliidae
  family_Chaetodontidae
  family_Chinchillidae
  family_Gobiesocidae
  family_Charadriidae
  family_Staphylinidae
  family_Cuterebridae
  family_Carcharhinidae
  family_Callithricidae
  family_Acipenseridae
  family_Globigerinidae
  family_Scyliorhinidae
  family_Sphyrnidae
  family_Glossinidae
  family_Hexanchidae
  family_Squatinidae
  family_Exocoetidae
  family_Xenopodidae