zero-coupon_bond
1. [ noun ] (finance,stock exchange,writing) the commonest form of zero-coupon security
Related terms: zero-coupon_security
Similar spelling:   zero_coupon_bond