yellow_spot_fungus
1. [ noun ] (botany) fungus causing yellow spot (a sugarcane disease in Australia)
Synonyms: Cercospora_kopkei
Related terms: fungus Cercospora Australia