white_sweet_clover
1. [ noun ] (botany) biennial plant; valuable honey plant
Synonyms: Melilotus_alba white_melilot
Related terms: melilotus