whit
1. [ noun ] a tiny or scarcely detectable amount
Synonyms: shred tittle smidge smidgen smidgeon smidgin iota scintilla
Related terms: small_indefinite_quantity shred
Similar spelling:   Whitt
  white
  Whitty
  whitey
  whet
  what
  Whyte
  wheat