western_ladies'_tresses
1. [ noun ] (botany) similar to Spiranthes romanzoffiana;States
Synonyms: Spiranthes_porrifolia
Related terms: ladies'_tresses Spiranthes