vittaria
1. [ noun ] (biology,botany) tropical epiphytic ferns with straplike fronds
Synonyms: genus_Vittaria
Related terms: fern_genus Vittariaceae grass_fern
Similar spelling:   Vithar
  Viteri
  Vitharr
  Vidar
  Viator