visual_defect
1. [ noun ] (medicine,ophthalmology) impairment of the sense of sight
Synonyms: vision_defect visual_disorder visual_impairment
Related terms: disability blindness ametropia presbyopia color_blindness nyctalopia aniseikonia anorthopia xanthopsia metamorphopsia diplopia hemeralopia hemianopia amblyopia quadrantanopia photoretinitis detached_retina tunnel_vision amaurosis scotoma aphakia
Similar spelling:   visual_disorder