vena_phrenica
1. [ noun ] (anatomy,zoology) either of two veins that drain the diaphragm
Synonyms: phrenic_vein
Related terms: vein
Similar spelling:   vena_bronchialis
  vena_vorticosum
  vena_portae
  vena_pharyngeus
  vena_ovarica