vena_bronchialis
1. [ noun ] (anatomy,zoology) veins serving the bronchi; empty into the azygos vein
Synonyms: bronchial_vein
Related terms: vein
Similar spelling:   vena_brachialis
  vena_phrenica