tellus
1. [ noun ] (Roman mythology) goddess of the earth; protector of marriage and fertility; identified with Greek Gaea
Related terms: Roman_deity Roman_mythology
Similar spelling:   Telugu
  Tellis
  Telles
  Telesco
  telex
  telco
  Tellez