telco
1. [ noun ] (business) a public utility that provides telephone service
Synonyms: telephone_company phone_company phone_service telephone_service
Related terms: utility
Similar spelling:   Telesco
  Tellus
  Tellis
  Tellez
  Telles