tall_yellow-eye
1. [ noun ] (botany) of Australia
Synonyms: Xyris_operculata
Related terms: yellow-eyed_grass