sauropterygia
1. [ noun ] (biology,zoology) extinct marine reptiles: plesiosaurs; nothosaurs
Synonyms: order_Sauropterygia
Related terms: animal_order Archosauria Nothosauria Plesiosauria