sarcosporidia
1. [ noun ] (biology,zoology) imperfectly known parasites of the muscles of vertebrates
Synonyms: order_Sarcosporidia
Related terms: animal_order Acnidosporidia Sarcocystis
Similar spelling:   sarcosporidian