saint_james_the_apostle
1. [ noun ] (New Testament) disciple of Jesus; brother of John; author of The Epistle of James in the New Testament
Synonyms: Saint_James St_James st._james st._james_the_apostle James
Related terms: saint Apostle New_Testament
Similar spelling:   Saint_John_the_Apostle