palaeobotany
1. [ noun ] (biology,botany,archeology,anthropology) the study of fossil plants
Synonyms: paleobotany
Related terms: paleobiology botany paleodendrology
Similar spelling:   paleobotany